GPWicoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Baza wiedzy

17 grudnia, 2020

Początkujący

Koszty inwestowania na GPW

Przy opracowaniu strategii inwestycyjnej inwestor powinien skupić się na m.in.: stworzeniu planu, sygnałach kupna i sprzedaży, ciągłym rozwojem, analizą swoich transakcji czy kontrolą swoich emocji. Jednym z parametrów strategii jest również analiza kosztów inwestowania. Dzielą się one na opłaty stałe czyli te, które inwestor ponosi niezależnie od jego aktywności na rynku oraz na koszty zmienne (prowizje), które są ściśle związane z liczbą i wartością jego transakcji.

Koszty stałe

Do kosztów stałych zalicza się opłaty za prowadzenie konta maklerskiego, płatne serwisy informacyjne czy dostęp do notowań w czasie rzeczywistym w szerszym zakresie. Obecnie w ramach oferty biur maklerskich inwestorzy otrzymują w czasie realnym dostęp do podstawowego zakresu notowań. Obejmuje on dla każdego instrumentu jedną ofertę kupna i sprzedaży (najwyższą cenę kupna i najniższą ofertę sprzedaży). W momencie, gdy inwestor chciałby skorzystać z 5 ofert (dla każdego instrumentu) lub z pełnego arkusza zleceń ma 2 możliwości: opłacić dostęp do rozbudowanego dostępu do notowań lub wykazać się odpowiednią wartością obrotów, niezbędną do zwolnienia z tej opłaty. Wartość tych obrotów różni się w zależności od biura maklerskiego.

Koszty zmienne

Prowizje to opłaty za dokonanie transakcji na GPW. Należy pamiętać, że prowizje naliczane są na podstawie rzeczywiście zawartych transakcji a nie złożonych zleceń, które mogą wygasnąć lub zostać anulowane. Jeżeli zlecenie zostaje zrealizowane w części, prowizja naliczana jest od wartości lub wolumenu części zlecenia zrealizowanego. Warto przeanalizować również minimalne prowizje pobierane przez dane biuro maklerskie.

W przypadku rynku kasowego, m.in. akcji prowizja naliczana jest w ujęciu procentowym. Przy wartości transakcji na poziomie 3000 zł oraz prowizji 0,35% inwestor zapłaci 10,50 zł. W przypadku instrumentów pochodnych ( z wyłączeniem opcji) prowizja naliczana jest pojedynczo od każdego instrumentu finansowego. Gdy inwestor dokona transakcji na kontrakcie terminowym na WIG20 wygasającym w grudniu 2020 r. – FW20Z2020 po kursie 1900 pkt jego prowizja zostanie naliczona od jednego kontraktu i wyniesie w biurze maklerskim ok. 7-10 zł.

Koszty dodatkowe

Spread, czyli różnica między najlepszą ofertą kupna a najlepszą ofertą sprzedaży często uznawany jest za koszt, który również powinien być brany pod uwagę. Wiąże się on bezpośrednio z poślizgiem cenowym, czyli ceną po jakiej inwestor chce zawrzeć transakcję a ceną, po jakiej w rzeczywistości tej transakcji dokonuje. Im bardziej płynna spółka (duża liczba zleceń i transakcji) tym spread jest potencjalnie mniejszy.

Materiały powiązane

Autor: